6. SINIF SOSYAL BİLGİLER TEST ve CEVAPLARI

TEST 1

1.Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir.

 A)Yer altı zengin B) Sıcaklık düzeni C) Yetiştirilen ürünler D)Jeopolitik konum

CEVAP:A

2. Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri olan Artukoğulları beyliği hangi bölgede kurulmuştur?

A) İzmir çevresinde B) Mardin ve civarında C) Erzincan ve civarında D) Erzurum civa.

CEVAP:B

3. Selçuklularda gelirleri cami,medrese,aşevi gibi çeşitli sosyal kurumların giderlerine ayrılan topraklara ne ad verilir?

A) Mülk arazi B) Vakıf Arazi C)Ikta arazi D) Has arazi

CEVAP. B

4.Timur İmparatorluğunun kurucusu olan Timur aşağıdaki ünvanlardan hangisini kullanmıştır?

A) Han B)Şah C)Emir D)Padişah

CEVAP: C

5. Dünyanın en güzel mimari eserlerinden birisi olan Tac Mahal aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisi tarafından yaptırılmıştır?

A) Timur B) Ekber Şah C) Batu Han D) Cihan Şah

CEVAP: D

6. –Kış soğuklarından zarar görür

- Bir yıl az bir yıl fazla ürün verir

- En fazla Ege Bölgesinde üretilir

Yukarıda bazı özellikleri verilen tarım ürünümüz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üzüm B) Zeytin C) Pirinç D) Ayçiçeği

CEVAP : B

7. Ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marmara B) Karadeniz C) Ege D) Doğu Anadolu

CEVAP: A

8. Aşağıdaki kentlerimizin hangisinin gelişmesinde yer altı kaynaklarının etkisi en azdır?

A) Batman B) Zonguldak C) Soma D) Akhisar

CEVAP : D

9. Aşağıdaki verilen yerlerden hangisi ülkemizin seyrek nüfuslu alanlarından biri değildir?

A) TuzGölü Çevresi B) Hakkari Yöresi

C) Yıldız Dağları Yöresi D) Çukurova Çevresi

CEVAP: D

10. Aşağıdakilerden hangisi plansız kentleşmenin sonucu olarak ortaya çıkan bir durum değildir?

A) Çevre Kirliliği B) Gecekondulaşma C) Ulaşım Güçlüğü D)Hızlı nüfus artışı

CEVAP:D

TEST 2

1. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?

 

a-Danişmentliler b- Saltuklular c-Artuklular d-Aydınoğulları

 

2. Anadolu Selçuklu Devleti’nde hangi arazi geliri sultana verilirdi?

 

a-Mülk Arazi b-Has Arazi c-İkta Arazi d-Vakıf Arazi

3. Aşağıdaki kentlerden hangisi bir körfez kıyısında kurulmuştur?

 

a-Sinop b-Trabzon c-İzmit d-Edirne

 

4. Milletvekilleri aşağıda belirtilenlerden hangisini millet adına kullanırlar?

 

a-Egemenlik b-Hürriyet c-Eşitlik d-Demokrasi

 

5. Dünya yüzölçümünün yüzde kaçı karalarla kaplıdır?

 

a-%71 b-%29 c-%50 d-%60

 

6. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi daha çok tehlikelidir?

 

a-Grip b-Sarılık c-Tifo d-Kızamık

 

7. Aşağıdakilerden hangisi yıldızdır?

 

a-Venüs b-Güneş c-Jüpiter d-Plüton

 

8. Taç Mahal’i aşağıdaki hükümdarlardan hangisi yaptırmıştır?

 

a-Babür Şah b-Timur Han c-Cihan Şah d-Uzun Hasan

 

9. Ülkemizde ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?

 

a-1936 b-1923 c-1927 d-1950

 

10. Anadolu’da Türk Tarihi kaç yılında başlamıştır?

 

a-1923 b-1176 c-1071 d-1048

 

CEVAPLAR: 1-D, 2-B, 3-C, 4-A, 5-B, 6-B, 7-B, 8-C, 9-C, 10-C

TEST 3

S1)Selçukluların Bizanslılara karşı kazandığı ilk büyük savaş hangisidir?

a)Pasinler b)Dandanakan c)Malazgirt d)Kösedağ

 

S2)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerinden değildir?

a)Artuklular b)Mengücekliler c)Saltuklular d)Osmanlılar

S3) I. Haçlı Seferi başladığında Anadolu Selçuklu Devletinin başında kim bulunuyordu?

a)Süleyman Şah b)I.Kılıç Arslan c) II. Kılıç Arslan d)I. Mesut

 

 

S4)Haçlı Seferlerinin asıl amacı aşağıdakilerden hamgisidir?

a)Müslümanların elinde bulunan kutsal yerleri kurtarmak

b)Türkleri Anadolu’dan çıkarmak

c)Topraklarını genişletmek

d)Bizans’ı kurtarmak

 

S5) Barut , Pusula , Matbaa hangi olaydan sonra Avrupa’ya götürülmüştür?

a)İstanbul’un fethinden sonra b)Haçlı Seferlerinden sonra c)Malazgirt Savaşından sonra d)Hiçbiri

 

S6)Konya ve çevresinde kurulan Anadolu Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

a)Germiyanoğulları b)Karesioğulları

c)Karamanoğulları d)Osmanoğulları

S7)Anadolu Selçuklu Devletinde devlet işleri nerede görüşülürdü

a)Kurultayda b)Divanda c) Sarayda d)Otağıda

 

S8)Anadolu Selçuklu Devletinde devlet malı olarak kabul edilen topraklara ne ad verilir?

a)Miri b)Has c )Mülk d)Vakıf

 

S9) 21 Haziran tarihi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

a)Ekvatorun kuzeyinde geceler gündüzlerden uzundur.

b)Güneş ışınları saat 12.00 de Yengeç Dönencesine dik gelir.

c)Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi başlar.

d)Güney Kutup Noktasında tam gün gündüz yaşanır

 

S10) Ankara’ da bulunan bir kişi aşağıdaki illerden hangisine gittiğinde boylam derecesi küçülürken enlem derecesi büyür?

a)Kırklareli b) Adana c)Elazığ d) İzmir

 

S11)Yurdumuzda ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?

a)1950 b)1927 c)1935 d)1937

 

S12)Ülkemizin en yoğun nüfuslu coğrafi bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Marmara B. b)Ege B. c)Karadeniz B. d) Akdeniz B.

 

S13)Aşağıdaki enlemlere bakılarak hangisi için bu alanlarda tarım yapılamaz fikri çıkarılabilir ?

a)7O- 8O b)80-90 c)50-60 d)20-30

 

S14)Haçlı Seferleri’nin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Coğrafi Keşifler üzerinde daha etkili olduğu söylenebilir?

a))Barutun ateşli silahlarda kullanılması

b)Merkezi krallıkların güçlenmesi

c)Kağıt ve Matbaanın yaygınlaşması

d)Doğu- batı ticaretinin canlanması

 

 

S15) 21 Haziranda Kutuplardan Ekvatora dikey olarak 500 km. gidildiğinde sıcaklığın artmadığı bilakis sıcaklığın düştüğü görülmüştür.

Buna göre ulaşılan yer için ne söylenebilir?

a) Kış şartlarının hüküm sürdüğü bir alan

b)Denizden uzak bir alan

c) Yüksek bir dağ zirvesi

d)Nem açığının az olduğu bir yer

 

 

Cevaplar1-A  2-D  3-B  4-A  5-B  6-C  7-A  8-A  9-B  10-B11-B  12-A  13-B  14-D  15-C

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !